Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Sprawy rodzinne 11 stycznia, 2024

W sytuacji utraty bliskiej osoby, czy to w wyniku wypadku drogowego, zdarzenia w gospodarstwie rolnym czy błędu medycznego, przysługuje możliwość dochodzenia szeregu świadczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną. Jednym z tych świadczeń jest zadośćuczynienie.

Zasada przyznawania zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby opiera się na uznaniu psychicznego i moralnego cierpienia związanego z utratą ukochanej osoby. Oto kluczowe informacje dotyczące zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby stanowi finansową rekompensatę za doznane cierpienia psychiczne i moralne wynikające ze straty tej osoby.

Chodzi o rekompensatę za ból wynikający z pozbawienia możliwości dalszego wspólnego życia z członkiem rodziny, który pozostaje przy życiu, ale doświadcza straty bliskiego zmarłego. Istotą tego roszczenia jest złagodzenie cierpienia psychicznego, które wynika z śmierci najbliższej osoby, oraz udzielenie pomocy pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej. Ostatecznym celem jest więc nie tylko materialna rekompensata, lecz także wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i dostosowaniu do zmienionej rzeczywistości. Chociaż żadna kwota nie jest w stanie zadośćuczynić całkowicie za taką utratę, to jest to próba złagodzenia krzywdy.

Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby

Do otrzymania zadośćuczynienia uprawnione są jedynie najbliższe osoby zmarłego, czyli te, z którymi łączyła go więź rodzinna. Niemniej jednak, pojęcie więzi rodzinnej powinno być rozumiane w sposób szeroki, obejmujący także przybraną rodzinę, dziadków czy osoby żyjące w konkubinacie, niezależnie od orientacji seksualnej.

Osoby uprawnione do otrzymania zadośćuczynienia to w szczególności:

  • – rodzice za śmierć dziecka

  • – dzieci za śmierć ojca, matki, dziadka, babci

  • – rodzeństwo za śmierć brata, siostry

  • – konkubent za śmierć partnera

  • – dziadkowie za śmierć wnuczka

Istotnym dowodem na silną więź rodzinną i emocjonalną między roszczącym a zmarłym jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego oraz wspólne wychowywanie potomstwa. Ponadto, doznana krzywda niematerialna musi być realna i mieć istotny wpływ na życie pokrzywdzonego.

Wysokość zadośćuczynienia

Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia zależy od różnych czynników, takich jak długotrwałość cierpień psychicznych, ich wpływ na inne sfery życia, intensywność relacji między powodem a zmarłym, osłabienie witalności życiowej, rezygnacja z życia towarzyskiego, apatia, trudności w ponownym uporządkowaniu życia oraz sytuacja rodzinna i wiek uprawnionego. Dodatkowo, istotne są okoliczności związane ze śmiercią, szczególnie jeśli ubiegający się o zadośćuczynienie był ich bezpośrednim świadkiem.

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku. Ostateczna kwota może być negocjowana między stronami, a także orzeczona przez sąd w przypadku braku porozumienia.

Oprócz rekomensaty finansowej…

Dodatkowo – oprócz zadośćuczynienia – najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługują również inne świadczenia. Oto niektóre z nich:

Odszkodowanie

W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby skutkuje pogorszeniem sytuacji życiowej i finansowej jej najbliższych, przysługuje im odszkodowanie. To świadczenie ma na celu częściowe zrekompensowanie utraty wsparcia materialnego zmarłego.

Renta dla dzieci i małżonka

Jeśli dzieci lub małżonek pozostawali na utrzymaniu zmarłego, przysługują im renty. Renta ma na celu zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego, które zmarły udzielał swojej rodzinie.

Zwrot kosztów pogrzebu

Rodzinie zmarłego przysługuje zwrot wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i pochówkiem, w tym koszty nagrobka i ceremonii pogrzebowej. To świadczenie ma na celu złagodzenie obciążenia finansowego związanego z organizacją pogrzebu.

Warto zauważyć, że te świadczenia mają na celu nie tylko rekompensatę za cierpienie psychiczne, ale także pomoc w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej po utracie bliskiej osoby. Procedura ubiegania się o te świadczenia oraz ich wysokość zależą od konkretnych okoliczności, przepisów prawa oraz rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które może obejmować sprawcę wypadku. Ostatecznie największe znaczenie ma właściwe i pełne przedstawienie skutków, jakie wywarła utrata bliskiej osoby dla członków jej rodziny – zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, jak i finansowej. Dochodzenie opisanych roszczeń jest wiodącym elementem działalności Kancelarii Adwokackiej Arasim.