Alimenty – jak podwyższyć wysokość alimentów?

Alimenty, Rozwód 24 października, 2023

Większe dzieci – większe potrzeby – większe wydatki. A co z alimentami? Oczywiste jest, iż wraz z upływem czasu i wzrastaniem dzieci rosną ich potrzeby. To przekłada się na wydatki. Nie zmienia się jednak automatycznie wysokość świadczenia. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, koniecznym okazuje się postępowanie o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego. Dowiedz się jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów i sprawdź, czym go uzasadnić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Podwyższenie alimentów – podstawa prawna

Podstawą prawną żądania o zwiększenie świadczenia alimentacyjnego jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa rodzinnego. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, składając do sądu pozew o podwyższenie alimentów. Stwierdzenie czy w danej sprawie nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca przedmiotowy wniosek, polega na porównaniu sytuacji z daty ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentacji (ostatniego wyroku lub umowy) do sytuacji obecnej.

To strona wnosząca o podwyższenie alimentów winna wykazać zmianę – wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego – dołączając do pozwu dowody, które to potwierdzą. Występując ze stosownym powództwem, należy więc zadbać nie tylko o poprawne sformułowanie powództwa i solidne merytoryczne uzasadnienie swojego żądania. Równie istotne jest przedstawienie sądowi wszelkich dokumentów potwierdzających wzrost wydatków na utrzymanie, leczenie, korepetycje czy dodatkowe zajęcia.

Jak podwyższyć alimenty?

Niestety osiągnięcie porozumienia bywa trudne – często strony nie potrafią wypracować kompromisu we własnym zakresie. Jeśli zobowiązany do uiszczania alimentów nie chce zgodzić się na ich podwyższenie, jedyną drogą jest rozstrzygnięcie sporu na sali sądowej. Powództwo o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego należy wytoczyć przed sądem rodzinnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Co istotne, nie obowiązuje żaden graniczny termin, po upłynięciu którego strona może złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Ze stosownym pozwem można wystąpić w dowolnym momencie. Ustawodawca wziął pod uwagę fakt, iż zmiana potrzeb może nastąpić w dowolnej chwili i mieć różnorakie podłoża. Klasycznym przykładem jest tu nagłe i trwałe pogorszenie stanu zdrowia osoby uprawnionej, powodujące zwiększenie kosztów leczenia oraz utrzymania. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by pozew skierować do sądu nawet po miesiącu od uprawomocnienia się „pierwszego” wyroku alimentacyjnego.

Przepisy nie określają również tego, ile razy można składać pozew o podwyższenie alimentów. Zmiana wysokości roszczenia, podobnie jak częstotliwość, z jaką można o nią wnioskować, wynika przede wszystkim z faktycznego stanu danej sprawy, która zawsze rozpatrywana jest indywidualnie.

Zobacz: Alimenty na dziecko – wszystko na ich temat.

Co może być przyczyną podwyższenia alimentów?

Warto natomiast mieć świadomość powodów, z jakich strony decydują się na wytyczenie powództwa – te bowiem mogą mieć różnoraki charakter. Przykłady sytuacji, w których uprawnieni kierują do sądów wnioski o podwyższenie alimentów, to m.in.:

– wzrost wydatków spowodowany rozpoczęciem edukacji przez dziecko, które na czas zasądzenia świadczenia alimentacyjnego nie uczęszczało jeszcze do przedszkola lub szkoły,

– pogorszenie stanu zdrowia dziecka, które w chwili zawarcia umowy lub uprawomocnienia się wyroku w sprawie alimentacyjnej było zdrowe, przez co jego potrzeby materialne były niższe,

– zmiana szkoły lub konieczność uczęszczania przez dziecko na dodatkowe płatne zajęcia (korepetycje czy kursy przedmaturalne).

Oczywiście nie są to jedyne przesłanki, na które można powoływać się w pozwie o podwyższenie alimentów. Bardzo często przyczyną, dla której strona postępowania wnioskuje o zwiększenie wysokości należnego roszczenia, jest wzrost usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka wraz z wiekiem. Mówiąc wprost: inne są koszty utrzymania 3-latka, a inne osoby w wieku nastoletnim, kiedy pojawiają się dodatkowe wydatki, związane nie tylko z zakupem żywności, edukacją czy opieką zdrowotną, ale także spędzaniem czasu wolnego czy zainteresowaniami dziecka. Czynnikiem, który może determinować starania dotyczące podwyższenia świadczenia, jest również wysoka inflacja, powodująca, że pierwotnie ustalone alimenty nie przedstawiają już swojej dotychczasowej wartości.

Pozew o podwyższenie alimentów – gdzie szukać pomocy?

Fachowo sporządzony pozew opatrzony dowodami to punkt wyjścia mogący zadecydować o wyniku sprawy. Zapraszamy od skorzystania z oferowanej przez nas pomocy prawnej w zakresie sporządzenia pozwód o podwyższenie alimentów oraz reprezentowania w sprawie sądowej. Udzielamy również bieżących porad prawnych oraz pomagamy w przygotowywaniu pism procesowych dotyczących postępowań alimentacyjnych. Działając zgodnie z duchem i literą prawa, świadczymy pomoc prawną na rzecz naszych Klientów, dbając o należytą ochronę ich interesów.