Podział majątku a kredyt hipoteczny

Bez kategorii 25 października, 2023

Bardzo niewiele osób może pozwolić sobie na kupno nieruchomości z własnych środków. Kredyt hipoteczny zaciągany przez małżonków na zakup mieszkania czy domu to powszechność. Mało jednak kto, biorąc kredyt, zastanawia się, co stanie się z takim zobowiązaniem po rozwodzie i jakie będą losy obciążonej nieruchomości przy podziale majątku. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć na ten temat.

Hipoteka a podział majątku

Pozostający we wspólności majątkowej małżonkowie zaciągają kredyt hipoteczny wspólnie. Oboje (jeśli nie postanowią inaczej) stają się współwłaścicielami kupionej za kredyt nieruchomości i tak samo solidarnie są zobligowani do spłaty zobowiązania. Rozwód i związany z nim podział majątku wspólnego zazwyczaj skutkują tym, iż jeden z małżonków staje się wyłącznym właścicielem nieruchomości z obowiązkiem spłaty drugiego. Hipoteka, będąca skutkiem kredytu hipotecznego i obciążająca nieruchomość, pozostaje „wspólna”, a bank może ciągle żądać spłaty od obojga małżonków. Jest tak, ponieważ podział majątku po rozwodzie nie zwalnia żadnego z nich z obowiązków, wynikających z zawartej umowy kredytu hipotecznego. Sąd nie dokonuje bowiem rozliczeń długów małżonków.

Warto wiedzieć, że w razie dzielenia wspólnego dobytku i przyznania jednemu z byłych małżonków nieruchomości obciążonej hipoteką wartość tego składnika nie powinna uwzględniać wartości obciążenia – sąd nie obniża wartości nieruchomości o wysokość kredytu pozostałego do spłaty i nie odlicza kredytu od wartości nieruchomości. Spłata zatem obejmuje pełną wartość nieruchomości.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Rozwiązań jest kilka.

Co do zasady, byli małżonkowie mogą dalej spłacać wspólny kredyt (hipotekę) po połowie. Jest to jednak rozwiązanie, z którego z oczywistych względów nie chce zazwyczaj korzystać ta strona, która w wyniku podziału po rozwodzie nie otrzymała nieruchomości. Małżonkowie mogą również zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym do spłaty całego kredytu hipotecznego zobowiązuje się tylko jeden z nich (przejmujący nieruchomość). Ale uwaga – podział majątku pozostaje bez wpływu na uprawnienia banku, a kredyt hipoteczny nadal może być egzekwowany z dobytku obojga małżonków. Wynika to z faktu, iż małżonkowie umawiają się jedynie między sobą, natomiast podmiotowi udzielającemu kredytu i na rzecz którego ustanowiono hipotekę w dalszym ciągu przysługują te same prawa wynikające z umowy wobec obojga. Dlatego warto właściwie zadbać o zabezpieczenie na wypadek braku jego realizacji przez zobowiązanego do spłaty.

Podział majątku z kredytem hipotecznym w praktyce

Jak można tego dokonać? Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przeniesienie zobowiązania na małżonka, przejmującego obciążoną hipoteką nieruchomość w wyniku podziału majątku po rozwodzie. To wymaga jednak zgody banku, na którą można liczyć, jeśli:

  • – przejmujący zobowiązanie małżonek posiada odpowiednie dochody, a co za tym idzie zdolność kredytową,
  • – w miejsce zwolnionego ze zobowiązania małżonka do umowy przystępuje osoba trzecia dająca gwarancję spłaty.

Warto również wiedzieć, że podział majątku z kredytem hipotecznym powoduje, że każda rata spłacona przez jedną ze stron już po ustaniu wspólności majątkowej podlega rozliczeniu – ten, kto ją zapłacił, może żądać od drugiego kredytobiorcy zwrotu połowy uiszczonej na rzecz banku należności.

Podział majątku po rozwodzie, a kredyt hipoteczny: czy trzeba powiadamiać bank?

Wiele osób zastanawia się, czy w sytuacji zakończenia małżeństwa, należy zawiadomić o tym fakcie kredytodawcę. Co do zasady, umowa o kredytu hipotecznego zawierana jest w sytuacji wspólności majątkowej. Na dokumencie widnieją podpisy zarówno żony, jak i męża. Z przepisów wynika również, że za zobowiązania zaciągnięte wspólnie, małżonkowie odpowiadają razem, nawet pomimo rozwodu i podziału majątku. Kredyt hipoteczny pozostaje więc zobowiązaniem solidarnym, a sam fakt, że para się rozwiodła, nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia banku. Dowodziłoby to, że w kwestii: podział majątku po rozwodzie, a kredyt hipoteczny, nie ma potrzeby informować banku o formalnym rozwiązaniu związku.

Rozwód a kredyt hipoteczny – pomoc prawna

Powyższe rozważania dotyczą zarówno byłych małżonków, jak i osób, które w dalszym ciągu są małżonkami, ale ustanowiły rozdzielność majątkową. Z uwagi na zawiły charakter czynności związanych z podziałem majątku po rozwodzie i kwestiami dotyczącymi kredytu hipotecznego, przed decyzją o wyborze któregokolwiek rozwiązania polecamy skorzystanie z pomocy prawnej naszej Kancelarii. Mając na względzie należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów, każdemu udzielimy fachowej pomocy.